c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE spremembo odloka je od 16. oktobra med izjemami od karantene na domu po visoko tveganem stiku črtan pogoj devetih mesecev trajanja zaščite za cepljene osebe. Od 30. septembra je v veljavi tretja novela odloka o PCT, ki določa dve novi izjemi pri uporabi mask. Dan pred uveljavitvijo so ustavni sodniki zadržali10.a člen odloka, ki je zaposlenim v državni upravi nalagal izpolnjevanje pogoja PC. (pregled veljavnih odlokov)

V veljavi sta zakona iz IX. paketa, in sicer ZIUPGT (obrazložitve po členih) ter ZNUPZ (obrazložitve po členih). ZNUPZ med drugim določa različne višine nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela.

>> Več o interventnih zakonih in drugih ukrepih
19.10.2021 00:00
104. člen PKP5 v neskladju z Ustavo Ustavno sodišče je presojalo 104. člen ZZUOOP, ki pooblašča ministra za izobraževanje, da v različnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah, če je to potrebno za omilitev in odpravo posledic COVID-19, odredi izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo ter določa, da se z izvajanjem izobraževanja na daljavo dosegajo realizacija ur in cilji, določeni z vzgojno-izobraževalnimi programi. 19.10.2021 00:00
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Od 16. oktobra je v veljavi sprememba odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki črta pogoj devetmesečnega obdobja trajanja zaščite po cepljenju proti COVID-19. Še vedno je v veljavi že trikrat novelirani odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. 18.10.2021 10:19
Uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih »Zapovedi nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih […] ni mogoče razumeti kot omejevanja ali prepovedovanja gibanja (v zaprtih javnih prostorih),« je presodilo Vrhovno sodišče v sodbi IV Ips 10/2021 z dne 21. septembra 2021, ko je odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani v zadevi ZSV 24/2021, s katero je bil domnevnemu storilcu izrečen opomin zaradi prekrška po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB). 18.10.2021 00:00
Odvetniki in pridobivanje EMŠO za vložitev tožbe Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel dopis fizične osebe, ki pojasnjuje, da je bila zoper njo vložena tožba, ki se je sicer končala s poravnavo. V tožbi pa jo je zmotilo, da je bila na naslovni strani tožbe poleg njenega imena, priimka in naslova navedena tudi enotna matična številka občana (EMŠO), ki pa v sami sodni poravnavi, ki je bila sklenjena na sodišču, ni bila navedena. Ali je imel pooblaščenec oziroma odvetnik nasprotne strani podlago za to, da je pridobil mojo EMŠO pred samo vložitvijo tožbe. 15.10.2021 00:00
Na kaj morajo posebej paziti ponudniki pri javnih naročilih? Postopek javnega naročanja je del dokaj zapletenega materialno pravnega in procesnega pravnega korpusa, ki ga ureja predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Zaradi izpostavljenosti tega postopka različnim nezakonitim praksam, v prvi vrsti korupciji in nedovoljenemu lobiranju, je zakonodajalec še posebno pozornost posvetil rešitvam, ki narekujejo kar se le da pravično, transparentno in ekonomično javno naročanje. 14.10.2021 13:00
IZ SODNE PRAKSE: Hišna preiskava Sodišče ni dolžno izvesti vseh predlaganih dokazov, temveč ima predsednik senata zgolj fakultativno možnost izvesti potrebne dokaze, če to narekuje zapletenost zadeve ali pomanjkanje podatkov v pisnem gradivu v spisu. 13.10.2021 07:00
Ostati pri dveh nasprotujočih si sodbah ali izpeljati pravno pot do konca? Članek je razmišljanje ob dveh diametralno nasprotnih sodbah Vrhovnega sodišča (II Ips 75/2019 in II Ips 22/2021) v dveh povsem enakih zadevah. Ker sta delno različna senata v obeh primerih uporabila "vrhunsko pravo" (summum ius), razsojala po enakih pravilih, a na koncu prišla do povsem nasprotnih razsodb (a obakrat le s 3 : 2), bi iz tega sledilo, da vsaj ena od teh sodb ni pravno pravilna; če, kot običajno mislimo, pravilna uporaba prava nujno pripelje do le ene, vsaj pravno pravilne (ne nujno tudi pravične) odločitve. 12.10.2021 00:00
Dopustnost posredovanja osebnih podatkov zaposlenega stranki Delodajalec je prejel zahtevo stranke po osebnih podatkih zaposlenega, ki ga je pred trgovino prosil za dokazilo o izpolnjevanju PCT. Stranka, ki je želela vstopiti v trgovino oziroma prevzemno točko z namenom prevzema naročenega paketa, sedaj napoveduje civilno tožbo napram zaposlenemu, v kolikor pa podatkov delodajalec ne posreduje, pa še tožbo podjetja za diskriminacijo in goljufijo. Ali je delodajalec dolžan stranki posredovati osebne podatke zaposlenega? 11.10.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Actio directa Tožnica lahko od zavarovalnice neposredno, z actio directa – direktno tožbo, zahteva povračilo nastale škode. Višina njene obveznosti je odvisna od zavarovalne pogodbe, izplačilo le-te pa se ne šteje od dneva nastanka škode dalje, temveč zapade v plačilo po izteku roka za izpolnitev. 07.10.2021 00:00
Kaj prinaša novela ZJN-3B? Državni zbor je 13. julija 2021 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), katere cilj naj bi bila ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod pragovi EU, odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti (predlog novele). 06.10.2021 08:45
Odločitev v zadevi (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev Upravno sodišče RS je s sodbo I U 1175 2021-21 z dne 4. oktobra 2021 zaradi absolutne bistvene kršitve pravil postopka ugodilo tožbi obeh tožnikov - (ne)imenovanih evropskih delegiranih tožilcev in sklep Vlade RS z dne 27. maja 2021 odpravilo in zadevo vrnilo Vladi RS v ponoven postopek. Predhodno je Upravno sodišče RS zahtevo za izdajo začasne odredbe, ki sta jo tožnika zahtevala ob vložitvi tožbe, s sklepom z dne 12. avgusta 2021 (pravnomočno) zavrnilo. 05.10.2021 13:00
Zadržanje člena o izpolnjevanju pogoja PC »Ni mogoče spregledati, da je vsako cepljenje po naravi stvari za posameznika trajen in nepovraten ukrep, do katerega v primeru zahteve po izpolnjevanju pogoja prebolevnosti ali cepljenja proti covidu-19 lahko pride proti volji posameznika. Zato ni upoštevna tudi trditev Vlade, da pomeni izpodbijana določba ukrep začasne narave,« je v sklepu v zadevi U-I-210/21 z dne 30. septembra 2021, s katerim je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti zadržalo izvrševanje 10.a člena > Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, zapisalo Ustavno sodišče. 04.10.2021 09:44
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov V veljavi je že tretja novela odloka o PCT, ki določa, da izjema uporabe zaščitne maske velja za zaprte javne kraje in prostore le, če sta istočasno izpolnjeni dve zahtevi, in sicer da gosti izpolnjujejo pogoj PCT in da se v teh prostorih in krajih nudi hrana in pijača. Poleg tega se kot izjemo od obveznega nošenja mask doda osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj. 01.10.2021 06:28
Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev Odpoved pogodbe o zaposlitvi je za marsikoga stresen dogodek, saj zelo pomembno vpliva na njegov ekonomski položaj, poleg tega pa pri marsikomu povzroči tudi osebno krizo. Po drugi strani so delodajalci pogosto prisiljeni sprožiti postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, bodisi zaradi poslovnih razlogov, bodisi zaradi razlogov na strani zaposlenega (nesposobnost, krivdni razlogi ipd.). 01.10.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Skupno premoženje zakoncev Če je v postopku med bivšima zakonca sporen obstoj (so)lastništva na nepremičnini, se postopek prekine ter v posebnem postopku ugotavlja, kaj sodi v njuno skupno premoženje ter kakšni so deleži na njem. Zgolj sklicevanje na podatke iz zemljiške knjige ni merodajno. 30.09.2021 00:00
Ob pričakovanju novele ZFPPIPP-H Leta 2019 je bila objavljena Direktiva EU 2019/1023 o okvirih preventivnega prestrukturiranja, odpustu dolgov in prepovedih opravljanja dejavnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov glede prestrukturiranja, insolventnosti in odpusta dolgov. Direktiva je državam članicam med drugim naložila, da morajo do konca junija 2021 v nacionalni pravni red implementirati nekatere rešitve, ki bodo gospodarskim družbam, ki jim insolventnost šele grozi, omogočile lažje prestrukturiranje. 29.09.2021 07:00
Vpogled delodajalca v potrdilo o cepljenosti proti Covid 19 Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel elektronsko sporočilo, ki vsebuje vprašanje, če lahko delodajalec od svojih zaposlenih zahteva informacijo o cepljenosti proti Covid 19 in vpogleda v certifikat. 28.09.2021 09:44
Svoboda izražanja v praksi Vrhovnega sodišča

»Uporaba komunikacijskega kanala Twitter nikomur, tudi ne vplivnemu opozicijskemu voditelju, ne podeljuje carte blanche za sporočanje po spletu, niti ne more biti izgovor za afektivno in seveda še manj za premišljeno ravnanje,« je s sodbo v zadevi II Ips 22/2021, s katero je zavrnilo revizijo predsednika vlade Janeza Janše v primeru odškodninske tožbe novinarke RTV Slovenija Eugenije Carl zaradi razžalitve, odločilo Vrhovno sodišče.

27.09.2021 08:11
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Zadnja novela odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja se nanaša na izpolnjevanje pogoja PCT za delavce, ki delo opravljajo na domu, določa pa tudi spremembo izpolnjevanja pogoja PCT na bencinskih servisih in spremembo pri uporabi zaščitne maske pri športni vadbi. Še vedno velja, da od 1. novembra testiranje na koronavirus za zaposlene v državni upravi ne bo več zadostovalo (10.a člen se začne uporabljati 1. oktobra). 24.09.2021 10:21