c S
V SREDIŠČU
Slovenija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov Državni zbor je sprejel Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov, s katerim je Republika Slovenija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov. Ratifikacija konvencije sovpada z 20. obletnico sprejema prvega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 27.01.2023 00:25
IZ SODNE PRAKSE: Izločitev izvedenca

Če v dokaznem postopku sodeluje izvedenec, glede katerega je podan izločitveni razlog, to vzbudi dvom o nepristranskosti izvedenskega mnenja in samega sojenja. Za izključitev dvomov o izvedenčevi nepristranskosti velja, da izvedenec ne sme biti povezan s stranko ali spornim predmetom tako, da bi to lahko povzročilo ali vsaj ustvarilo upravičen dvom, da izvedenskega mnenja ne more podati objektivno, nepristransko in z izključnim upoštevanjem pravil znanosti in stroke.

26.01.2023 08:38
Prva analiza ZVOP-2 Za konkretnejše analize, kako bo Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)1 vplival na delo upravljavcev in obdelovalcev, bo zaradi različnih interpretacij, prakse Informacijskega pooblaščenca, Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB) in drugih deležnikov treba še nekaj časa počakati. Tokrat se avtor osredotoča le na nekaj najbolj izstopajočih posebnosti zakona, ki po več letih veljavnosti Splošne uredbe2 prihaja v našo realnost. 25.01.2023 00:00
Protiustavna pomanjkljivost Zakona o kazenskem postopku (ZKP)

Ureditev, po kateri obsojencu, pri katerem ne obstajajo priporni razlogi, ni omogočeno, da bi zaradi vsebine zahteve za varstvo zakonitosti predlagal začasno zadržanje izvršitve zaporne kazni, ne pomeni nujnega ukrepa za doseganje učinkovitosti postopka s tem pravnim sredstvom, za čim hitrejšo izvršitev prisojene zaporne kazni oziroma za spoštovanje pravnomočnosti, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-409/19, Up-1455/19 z dne 8. decembra 2022.

24.01.2023 08:50
Ključne novosti na področju varstva osebnih podatkov

Mineva že sedem let od sprejetja Splošne uredbe o varstvu podatkov, v Sloveniji pa bo z njo usklajeni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, s precejšnjo zamudo začel veljati šele letos. Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) bo tako začel veljati 26. januarja, poglavitne zakonodajne spremembe pa se nanašajo tako na splošne kot na posebne določbe in na področne ureditve.

24.01.2023 00:59
Prepoved oglaševanja zdravil z navedbo cene

Evropsko sodišče je potrdilo, da je latvijska zakonodaja, ki prepoveduje oglaševanje zdravil s ceno, s promocijskimi ponudbami ali s prodajo zdravil v paketu z drugimi izdelki, združljiva s pravom Unije. Takšne oglaševalske vsebine namreč spodbujajo nesmotrno uporabo zdravil in jih morajo države članice prepovedati.

23.01.2023 00:12
Zloraba prevladujočega položaja

Družba LG, litvanska nacionalna železniška družba v lasti republike Litve, je hkrati upravljalec železniške infrastrukture in ponudnik  storitev železniškega prevoza tovora in potnikov v Litvi. S pritožbo je zahtevala razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 18. novembra 2020 (T-814/17), s katero je Splošno sodišče določilo globo več kot 20 milijonov evrov zaradi kršitve 102. člena > Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

20.01.2023 08:42
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi evropska superliga – zamujena priložnost?

Sodišče EU je 15. decembra 2022 objavilo sklepne predloge generalnega pravobranilca Rantosa, v katerih se je ta opredelil do vprašanja skladnosti statuta in predvidenih ukrepov FIFE in UEFE s konkurenčnim pravom EU (101. in 102. člen PDEU).1 Sklepni predlogi so bili predstavljeni natanko 27 let po objavi sodbe Bosman,2 ki je nedvomno ena najpomembnejših sodb na področju športnega prava EU. Če bo Sodišče EU sledilo predlogu generalnega pravobranilca, pa tudi zadeva evropska superliga obeta pomembne posledice za prihodnost evropskega športa.

19.01.2023 11:11
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je 30. maja 2022 sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. To posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer z 31. majem 2022. 19.01.2023 00:00
Sklenitev zakonske zveze istospolnih partnerjev

Druga novela > Družinskega zakonika (DZ) razveljavlja šest let star Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki je pravne posledice med partnerjema istega spola izenačeval s pravnimi posledicami, ki jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega spola (zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost), a brez možnosti posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve.

18.01.2023 09:37
Ratio decidendi? Pravna legaliteta sodnih izvedencev Zakonodaja, ki ureja področje delovanja sodnih izvedencev, sodnih tolmačev in sodnih cenilcev, je od leta 2018 združena v Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) ter v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (PSICT). Predhodno je bilo to področje deloma urejeno v Zakonu o sodiščih (ZS), deloma pa tudi v drugih zakonodajnih aktih, ki so se s časom spreminjali, dopolnjevali in širili glede na potrebe zahtevane ureditve. 17.01.2023 11:48
Vlada potrdila spremembe zakona o evidencah na področju dela Vlada je 12. januarja 2022 potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Ključni cilj je zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona ter določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter s tem posledično zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 16.01.2023 04:17
Vlada sprejela Predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti. Cilj zakona je izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije, in sicer z ohranitvijo obstoječih in spodbuditvijo vzpostavitve novih rednih letalskih prog v Slovenijo, ki so zaradi posledic pandemije virusa COVID-19 prenehali obratovati. 13.01.2023 06:13
IZ SODNE PRAKSE: Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku

Za nedovoljen dokaz gre, če je pridobljen s kršitvijo ustavne ali zakonske dokazne prepovedi, torej s kršitvijo ustavno varovanih človekovih pravic ali s kršitvijo določbe zakona o kazenskem postopku, za katero je predpisana sankcija z izločitvijo dokaza.

12.01.2023 08:56
Aktualne procesnopravne dileme odreditve in podaljšanja pripora Predmet tega prispevka je razčlenitev nekaterih aktualnih vprašanj, s katerimi se srečuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri odločanju o izrednih pravnih sredstvih v pripornih zadevah. Odločanje o zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih zoper pravnomočne sklepe o odreditvi pripora ali sklepe o podaljšanju pripora po vloženi obtožnici oziroma v primerih, ko pripor podaljša vrhovno sodišče, predstavlja železni repertoar dela kazenskega oddelka vrhovnega sodišča. 11.01.2023 00:00
Sodnik kot samostojni podjetnik

Sodnik ne sme opravljati nobene dejavnosti prek pravnoorganizacijske oblike samostojni podjetnik, niti tistih ne, ki jih sicer po zakonu lahko opravlja, je presodilo Vrhovno sodišče v sodbi v zadevi U 5/2022 z dne 25. oktobra 2022.

10.01.2023 10:15
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) med drugim ureja denarne odškodnine za zaplete po cepljenju proti covidu-19 in zaradi zdravljenja covida-19. Po spremembi ZDUPŠOP obravnava vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19 teče po novem, hitrejšem postopku. Do 31. marca 2023 ZNUNBZ omogoča plačilo izolacij po potrjeni okužbi z novim koronavirusom iz državnega proračuna. (>> pregled veljavnih odlokov) 10.01.2023 00:00
Spremembe kolektivnih pogodb

Z novim letom so začele veljati tudi spremembe nekaterih kolektivnih pogodb. Na veljavnost posamezne kolektivne pogodbe, ki velja za posameznega delodajalca, mora paziti delodajalec sam – kar pomeni, da morajo delodajalci sami preverjati, ali delavcem zagotavljajo pravice iz aktualno veljavne kolektivne pogodbe.

06.01.2023 04:40
Imenovanje davčnega zastopnika

Konec lanskega leta je Sodišče EU sprejelo pomembno odločitev, ki se nanaša na davčne vidike kratkoročnih najemov nepremičnin (Airbnb).

05.01.2023 06:14
Nova, a prepozna praksa Državne revizijske komisije Državna revizijska komisija (DKOM) je v odločitvi 018-125/2022 z dne 22. novembra 2022 priznala pravico do popravnega mehanizma za primer obveznega izključitvenega razloga neplačanih zapadlih davčnih obveznosti in socialnih prispevkov. 04.01.2023 00:00